Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en (reis)overeenkomst gesloten tussen Horse Photo Experience (de reisorganisator) en de wederpartij (reiziger, deelnemer, consument), tenzij van deze algemene voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (reis)overeenkomsten met Horse Photo Experience, waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Horse Photo Experience en de deelnemer in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Horse Photo Experience zijn overeengekomen.

2. Inschrijven en boeken

 1. Inschrijven voor een online cursus of workshop kan via het inschrijfformulier op de website.
 2. Het boeken van een fotoreis kan via het boekingsformulier op de website. Na het versturen van het boekingsformulier en na bevestiging door de reisorganisator (Horse Photo Experience) is er een totstandkoming en is de reiziger aan de (reis)overeenkomst gebonden.
 3. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Horse Photo Experience verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin cursisten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Horse Photo Experience. Tenzij een cursist aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de cursist gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

3. Offertes

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Horse Photo Experience heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van aanvaarding van hun aanbod, hun aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 2. Horse Photo Experience kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien eventuele fouten of vergissingen, voor de wederpartij duidelijk kenbaar zouden moeten zijn.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Horse Photo Experience daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet voor deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Horse Photo Experience anders aangeeft.

4. Betaling

 1. Het verschuldigde bedrag voor de online cursus en workshop dient bij inschrijving direct per bankoverschrijving te worden voldaan. Is de online cursus of workshop niet betaald, dan is deelname niet mogelijk.
 2. Na het boeken van een fotoreis ontvang de reiziger een factuur voor de aanbetaling van de reis. De aanbetaling bedraagt circa 20% van de totale reissom, met een minimumbedrag van €250,-. Voor de aanbetaling geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De resterende reissom moet uiterlijk één maand voor aanvang van de reis worden voldaan. De reiziger ontvangt hiervoor circa 6 weken voor aanvang van de reis een factuur. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt de reisorganisator het recht voor om de boeking te annuleren. De aanbetaling ontvang de reiziger in dat geval niet terug.
 4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de fotoreis tot stand komt, moet direct het gehele bedrag worden voldaan.
 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van faillissement, uitstel van betaling of curatele van de wederpartij zijn de vorderingen van Horse Photo Experience en de verplichtingen van de wederpartij tegenover Horse Photo Experience onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij incassokosten verschuldigd.
 8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Horse Photo Experience in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 9. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

5. Annulering workshop

 1. Een annulering door de deelnemer moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Horse Photo Experience. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van de annuleringskosten.
 2. In geval van annulering van een workshop door de wederpartij, om welke reden dan ook, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: • Annuleren tot 6 weken voor aanvang, wordt er 20% in rekening gebracht. • Annuleren tot 4 weken voor aanvang, wordt er 50% in rekening gebracht. • Annuleren tot 2 weken voor aanvang, wordt er 75% in rekening gebracht. • Annuleren binnen 2 weken voor aanvang, wordt er 100% in rekening gebracht.
 3. In geval van annulering van een fotoreis door de wederpartij, om welke reden dan ook, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: • Annuleren tot 12 weken voor vertrek, wordt de aanbetaling in rekening gebracht. • Annuleren tot 6 weken voor vertrek, wordt er 50% in rekening gebracht. • Annuleren tot 4 weken voor vertrek, wordt er 75% in rekening gebracht. • Annuleren binnen 4 weken voor vertrek, wordt er 100% in rekening gebracht.
 4. Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Horse Photo Experience gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Horse Photo Experience gemaakte kosten op dat moment.
 5. Mocht je zelf niet in staat zijn de reis te maken of de workshop te volgen, dan mag iemand anders in plaats van jou deelnemen. Wel dient dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang/vertrek per e-mail te worden gemeld. Indien het omboeken leidt tot extra kosten voor Horse Photo Experience, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag en de eventuele extra kosten.
 6. Indien de workshop buiten plaatsvindt, kan deze alleen doorgaan bij zon en bewolking, bij forse neerslag niet, in verband met de apparatuur van de fotografen. In geval van slecht weer of slechte weersvoorspellingen zal de workshop worden verplaatst en zal er een nieuwe datum worden gepland. Mocht er ondanks dat Horse Photo experience de weersvoorspellingen in de gaten heeft gehouden, toch onverwacht slecht weer komen tijdens de workshop, dan is teruggave van kosten niet mogelijk. Indien de wederpartij besluit de workshop plaats te laten vinden, ondanks slechte voorspellingen en er kan uiteindelijk niet gefotografeerd worden vanwege het weer dan worden alle kosten in rekening gebracht.
 7. Bij een online cursus, workshop en/of fotoreis is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk, tenzij er sprake is van overmacht. Mocht de online cursus, workshop en/of fotoreis om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan zal er een gepaste oplossing worden gezocht. (zie artikel klachten)

6. Cadeaubon / Gift Voucher

 1. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. HPE behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 2. Om een cadeaubon te gebruiken kun je bij jouw inschrijving of boeking, de kortingscode in het daarvoor aangegeven tekstvak invullen. Je kunt per bestelling 1 cadeaubon inleveren en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. Online cursus

 1. De cursist heeft na betaling een bedenktijd van 14 dagen, tenzij de online cursus direct bij aanmelding wordt gestart en de verzegeling hierdoor is verbroken. Dan kan de overeenkomst niet herroepen worden. De cursist verklaard bij deze handeling afstand te doen van de bedenktijd en herroepingsrecht.
 2. De cursist mag de door Horse Photo Experience vertoonde video’s en ander lesmateriaal niet opnemen of op andere wijze opslaan tenzij de cursist hiervoor schriftelijke toestemming heeft. Bestanden mogen niet worden verspreid/vermenigvuldigd/openbaar gemaakt worden, niet in de originele en ook niet in een aangepaste vorm.
 3. Accounts zijn persoonsgebonden en mag de cursist niet delen met anderen/derden.
 4. Horse Photo experience garandeert geen bepaalde uptime van de website. Digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. De cursist heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website

8. Wijzigingen

 1. Horse Photo Experience behoudt zich het recht voor om de workshop of fotoreis aan te passen of te annuleren. Mocht een aanpassing of annulering noodzakelijk zijn, dan krijgt de deelnemer de keuze om de aanpassing te accepteren (mocht het alternatief een lagere prijs hebben, dan betaald Horse Photo Experience het verschil terug) of trekt de deelnemer zich terug en ontvangt alle tot dan toe betaalde gelden terug. Aangezien Horse Photo Experience geen partij is in door de reiziger georganiseerde reisarrangementen (reis naar de bestemming en eventuele door de reiziger geboekte verlengingen of extra’s) en daar ook geen vergoeding voor ontvangen heeft, betaald Horse Photo Experience deze kosten niet terug in geval van aanpassingen of annulering door Horse Photo Experience.
 2. In de situatie dat Horse Photo Experience een fotoreis moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de reis uit te voeren, laat Horse Photo Experience dat uiterlijk 30 dagen voor vertrek weten, tenzij er gezamenlijk met de reizigers een kortere termijn is afgesproken. In geval van annulering is artikel 9.1 van toepassing.
 3. In de situatie dat Horse Photo Experience een workshop moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de workshop uit te voeren, laat Horse Photo Experience dat uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop weten, tenzij er gezamenlijk met de deelnemers een kortere termijn is afgesproken. In geval van annulering is artikel 9.1 van toepassing.
 4. In het geval dat de begeleidend fotograaf/reisleider de reis niet kan begeleiden door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waar Horse Photo Experience geen controle over heeft, zal Horse Photo Experience een andere fotograaf/reisleider inzetten. Indien dit niet mogelijk is zal de reis worden geannuleerd en zal artikel 9.1 in werking treden.
 5. Horse Photo Experience heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma.
 6. Horse Photo Experience is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht worden abnormale en niet te voorziene omstandigheden verstaan, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 7. Horse Photo Experience behoudt zich het recht voor om tot twintig dagen voor aanvang van de reis, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten, bijvoorbeeld brandstofkosten, verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging afwijzen. In dat geval kan Horse Photo Experience de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, behoudens de door de reiziger zelf georganiseerde reisarrangementen als bedoeld in artikel 9.1.

9. Koop of dienstverlening op afstand

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 2. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Horse Photo Experience met de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de consument en indien de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Horse Photo Experience de dienst volledig heeft verricht.
 3. De levering dient door Horse Photo Experience uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden. De consument heeft het recht de overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Horse Photo Experience het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.
 4. Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Horse Photo Experience uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief eventuele betaalde verzendkosten terug. De kosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de consument.

10. Verplichtingen deelnemer, geheimhouding, portretrecht en fotogebruik

 1. Als een deelnemer zich zodanig gedraagt dat dit hinder of last oplevert voor een goede uitvoering van de workshop/fotoreis, kan de deelnemer door Horse Photo Experience van de workshop/fotoreis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.
 2. Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van een workshop/fotoreis zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door Horse Photo Experience ter beschikking is gesteld en door de daarvan verkregen resultaten.
 3. De door een deelnemer gemaakte foto’s tijdens een workshop/deelname, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Horse Photo Experience doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden. Uiteraard is de deelnemer vrij om de foto’s te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zoals in hun portfolio.
 4. Horse Photo Experience is vrij om de door een deelnemer gemaakte foto’s tijdens een workshop/fotoreis te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
 5. Het portretrecht ligt bij de deelnemer. De deelnemer geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Horse Photo Experience om haar/zijn werken te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
 6. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de deelnemer dit van te voren schriftelijk of per mail aan Horse Photo Experience aan te geven.

11. Concurrentie en intellectueel eigendom

 1. De deelnemer zal binnen 12 maanden na de (online) cursus, workshop of fotoreis, geen gelijke dienst aanbieden, met hetzelfde of een gelijkend onderwerp.
 2. Voor elke dag dat een deelnemer of een aan hem verwante onderneming een gelijkende dienst of een dienst met een gelijkend onderwerp aanbiedt aan derden, verbeurt de deelnemer een bedrag van €850,- per dag en per verkochte dienst, met een maximum van €60.000 ter vervangende schadevergoeding.
 3. Deelnemers mogen de door Horse Photo Experience vertoont en gedeeld lesmateriaal niet opnemen of op andere wijze opslaan tenzij de cursist hiervoor schriftelijke toestemming heeft. Bestanden en informatie mogen niet worden verspreid/vermenigvuldigd/openbaar gemaakt worden, niet in de originele en ook niet in een aangepaste vorm.
 4. Horse Photo Experience behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 5. Horse Photo Experience behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Aansprakelijkheid

 1. Horse Photo Experience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de deelnemer. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Horse Photo Experience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Horse Photo Experience is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Horse Photo Experience kenbaar behoorde te zijn.
 3. Horse Photo Experience accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de workshop of reis naar de reisbestemming vanwege overmachtsituaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.
 4. De deelnemer is tijdens de workshop/fotoreis zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Horse Photo Experience.
 5. Horse Photo Experience is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Horse Photo Experience ingeschakelde derden.
 6. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Horse Photo Experience is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Horse Photo Experience.
 7. Indien Horse Photo Experience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Horse Photo Experience beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Horse Photo Experience aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Horse Photo Experience overeenkomstig de verzekering draagt.
 8. De deelnemer dient de schade waarvoor Horse Photo Experience aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Horse Photo Experience te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 9. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Horse Photo Experience vervalt binnen één jaar nadat de deelnemer bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 10. De deelnemer vrijwaart Horse Photo Experience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer toerekenbaar is.
 11. Horse Photo Experience draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 12. Indien Horse Photo Experience uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden Horse Photo Experience zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Horse Photo Experience en derden komen verder voor rekening en risico van de deelnemer.
 13. Voor alle vorderingen jegens Horse Photo Experience en de door Horse Photo Experience (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

13. Klachten

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen na de online cursus, workshop en/of fotoreis schriftelijk of per e-mail aan Horse Photo Experience te worden gemeld. Horse Photo Experience heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens artikel 15.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

14. Toepasselijke recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Horse Photo Experience partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Horse Photo Experience en de deelnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.